Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Autor knihy Štefánia Moricová, Ivan Bartošovič, Ladislav Hegyi, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-224-1278-0
10,40 € s DPH

Popis produktu


Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdravotne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mláďež zo sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu žijúcu v separovaných a segregovaných osídleniach. Byť súčasťou znevýhodnenej skupiny obyvateľstva znamená predovšetkým žiť v chudobe. Z pohľadu verejného zdravotníctva sú významné aj rizikové faktory zraniteľnosti, ktoré môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická príslušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa.Táto publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov.

Vydavatelstvo Veda
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 144
ISBN: 978-80-224-1278-0

Opýtajte sa nášho predajcu