Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky

Autor knihy Jaroslav, Záhora Jozef, Klimek Libor Ivor, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8155-017-1
27,80 € s DPH

Popis produktu


Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych spoločenstiev a ich následný dosah na slovenské trestné právo.Monografia pozostáva zo štyroch častí, každá časť je členená na samostatné kapitoly. V prvej časti autori vymedzujú základné metodologické východiská. Pokúsili sa zadefinovať pojem a systém trestného práva Európskej únie. Venujú sa procesu europeizácie trestného práva a vplyvu prijatia Lisabonskej zmluvy na problematiku trestného práva a fragmentom všeobecnej časti trestného práva hmotného. V druhej časti sa venujú problematike „euro zločinov“ vymedzených predovšetkým v čl. 83 ZFEÚ. Tretia časť sa zaoberá inštitútmi trestného práva procesného. Autori sa venujú základným procesným právam v rámci práva Európskej únie, postaveniu obetí trestných činov, spolupráci v trestných veciach medzi členskými štátmi, najmä európskemu zatýkaciemu rozkazu, príkazu na zaistenie majetku a dôkazu, vzájomnému uznávaniu rozsudkov v trestných veciach, kreovaniu či fungovaniu spoločných vyšetrovacích tímov, resp. iným formám spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie. V poslednej časti sú charakterizované orgány koordinujúce policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, predovšetkým Eurojust, Siete justičnej spolupráce v trestných veciach, Europol a OLAF. V rámci uvedených kapitol autori naznačujú perspektívy ďalšieho vývoja v jednotlivých oblastiach a predstavujú úvahy de lege ferenda vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Počet strán: 888
ISBN: 978-80-8155-017-1

Opýtajte sa nášho predajcu