Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Autor knihy Soňa Košičiarová, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-519-2
13,50 € s DPH

Popis produktu


Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy.Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy, predstavujú základné právne požiadavky vo vzťahu k verejnej správe, ktoré je Slovenská republika povinná garantovať nielen prostredníctvom právnej úpravy, ale aj prostredníctvom rozhodovacej činnosti verejnej správy a súdov. Ich uplatňovanie má zabezpečiť efektívnosť a účinnosť výkonu verejnej správy bez toho, aby boli dotknuté základné práva a slobody súkromných osôb. Autorka komplexným spôsobom analyzuje a vysvetľuje podstatu a chápanie týchto princípov v európskom právnom priestore a ich ústavnoprávne aspekty.Ku kľúčovým témam v publikácii patria otázky ochrany jednotlivca v súvislosti s výkonom verejnej správy, správneho trestania osôb a postavenia súdov pri prieskume rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.Okrem judikatúry slovenských a českých súdov sa monografia venuje analýze rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré mali vplyv na slovenskú zákonnú úpravu v oblasti výkonu verejnej správy.Autorka objasňuje pochybenia zákonodarcu, ako aj orgánov verejnej správy aplikujúcich platné právne predpisy v rozpore s princípmi dobrej verejnej správy.Monografia v prílohe obsahuje slovenské preklady textov všetkých odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, ktoré sa stali východiskom pre obsah Kódexu dobrej verejnej správy v odporúčaní CM/Rec (2007) 7.Publikácia je prednostne určená sudcom, advokátom, prokurátorom a zamestnancom verejnej správy.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148x210
Počet strán: 558
ISBN: 978-80-8078-519-2

Opýtajte sa nášho predajcu