Pomocník z matematiky 8. ročník. 2.zošit

Autor knihy Peter Bero, Zuzana Berová, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7158-932-7
3,65 € s DPH

Popis produktu


Zošity s predtlačou obsahujú primerané množstvo úloh na počítanie a rysovanie s dostatkom miesta na zápis a riešenie. Členenie do tematických celkov plynulo nadväzuje na platné učebnice a učebné osnovy. Zošity obsahujú úlohy s nasledujúcou tematikou: mocniny a odmocniny, Pytagorova veta, počtové operácie s výrazmi, kružnica, kruh, obvod, obsah, Talesova kružnica, lineárne rovnice a nerovnice, konštrukčné úlohy s dostatkom priestoru na zápis, rozbor, postup konštrukcie, konštrukciu, záver a diskusiu, funkcia, pravouhlá sústava súradníc, priama a nepriama úmernosť, kombinatorika a pravdepodobnosť, logika a grafy. Pracovné zošity môžete používať na hodinách matematiky, na domácu prípravu, systematicky počas celého školského roka alebo výberovo na precvičenie niektorej konkrétnej témy. Obsahujú dostatočné množstvo numerických, slovných aj algebraických úloh, úloh z výpočtovej aj konštrukčnej geometrie. Okrem toho sú v pracovných zošitoch zábavné úlohy, úlohy na premýšľanie, logické úlohy a úlohy na zopakovanie obsahu učiva nižších ročníkov.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-7158-932-7

Opýtajte sa nášho predajcu