Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti

Autor knihy Eva Červeňanová, Gabriela Opršalová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-372-1
2,86 € s DPH

Popis produktu


Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Teoretická príprava ošetrovateľských štandardov, ich tvorba a postupná realizácia v ošetrovateľskej praxi si vyžaduje tvorivý a zodpovedný kolektív sestier.„Národný program kvality SR na roky 2004 – 2008“ a prijatie reformných zákonov boli hlavnými medzníkmi zavádzania štandardizácie v zdravotníctve. Pre ošetrovateľstvo ako samostatnú vednú disciplínu a pre sestry na všetkých postoch sa tým vytvorila náročná úloha vypracovať a zaviesť do praxe ošetrovateľské štandardy.Riadiacim článkom v tejto oblasti sa stali odborníčky z odboru ošetrovateľstva MZ SR a pracovné skupiny v jednotlivých odboroch, ktorých cieľom bolo vypracovať jednotné postupy práce, či starostlivosti a predložiť ich ošetrovateľskej verejnosti na aplikáciu v praxi.Publikácia „Štandardy v ošetrovateľstve“ sa stala základným dokumentom pre sestry vo všetkých klinických odboroch. Postupne sa začali procesuálne štandardy zavádzať do praxe, čo bola náročná a tŕnistá cesta a našla pozitívnu odozvu.Dosiahnuté vzdelanie sestier, ich sústavné vzdelávanie, uvedomelý postoj, získané zručnosti a profesionálne manažérske schopnosti priniesli do ošetrovateľskej praxe svoj efekt.Publikáciou „Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti“ poukazujeme na prínos ošetrovateľských štandardov aj na konkrétnom a veľmi náročnom klinickom pracovisku a prezentujeme používanie štandardov v ošetrovateľskej praxi.Veríme, že publikácia, v ktorej prinášame okruh štandardov viacnásobne overených v praxi na pracoviskách intenzívnej medicíny, si nájde opäť miesto v rukách každej sestry a že aplikáciou v praxi dosiahneme poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starost - livosti.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Počet strán: 86
ISBN: 978-80-8063-372-1

Opýtajte sa nášho predajcu