Matematika pre 1. stupeň ZŠ – 2. časť

Autor knihy M. Belic, J. Striežovská, Vydavatelstvo Aitec, , Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ – 2.... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8146-021-0
4,09 € s DPH

Popis produktu


Pracovné učebnice sú úvodnými dielmi ucelenej a premyslenej série učebných textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ. Učebná séria si kladie za cieľ úplne pokryť požiadavky ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti matematika. Autori sa rozhodli na základe vlastných skúseností, analýzy najnovších didaktických postupov a modelov a na základe požiadaviek ISCED 1 vytvoriť premyslenú sériu učebných textov.Z pohľadu praktických skúseností sa autori rozhodli zvoliť v prvom ročníku pracovný materiál vo forme pracovnej učebnice. Tento pojem je v didaktickej praxi pomerne nový. Predstavuje kombináciu učebnice, v ktorej je vysvetlený obsah a všetky základné súvislosti a postupy a pracovného zošita, v ktorom žiak priamo pracuje. Žiak teda na stranách pracovnej učebnice zistí s pomocou učiteľa matematický problém resp. sa oboznámi s požiadavkou podľa vzdelávacieho kurikula a následne riešením úloh získava modely na riešenie problematiky, resp. ďalšie informácie, ktoré vedú k pochopeniu postupov a algoritmov riešenia. Autori rozložili odporúčaný obsahový a výkonový štandard tak, aby čo najpresnejšie korešpondoval s požiadavkami základných pedagogických dokumentov a tiež s požiadavkami praxe. Dve časti pracovnej učebnice pokrývajú obsah a snažia sa, aby po ich absolvovaní žiak získal kompetencie definované odporúčaným vzdelávacím štandardom.Pracovná učebnica je rozdelená na dva rovnaké diely, preto je veľmi jednoduché rozdeliť prácu rovnomerne na dva polroky. Najprv si žiak upevňuje kompetencie zvládnuté v prvej časti, rieši úlohy na zautomatizovanie matematických operácií. V druhej časti upevňuje spoje sčítania a odčítania do 10. Následne sa oboznamuje s číselným oborom 11 až 20. Táto problematika je spracovaná tak, aby žiak získal predstavu o čísle a počte rôznymi spôsobmi, aby bol zabezpečený predpoklad, že jeden z nich si osvojí tak, že si ho zvnútorní a bude ho považovať za osobnú informáciu. Zároveň sa s rozširujúcim číselným oborom dozvedá o počítaní v druhej desiatke, avšak bez prechodu cez číselný základ. Autori zároveň ponúkajú aj úlohy na pochopenie komutatívnosti sčítania, aby vedel žiak už v prvom ročníku vyriešiť príklady typu 3 + 15 s využitím komutatívnosti sčítania a vyhli sa tak predčasnému vysvetleniu sčítania s prechodom cez základ 10.Na konci pracovnej učebnice autori zaradili niekoľko sérií príkladov na zautomatizovanie spojov sčítania a odčítania. Vychádzajúc z vlastnej praxe považujú aj tieto úlohy za nesmierne dôležité na neskoršie vnímanie matematiky ako pútavej a užitočnej oblasti. Priebežne sú zaradené úlohy na prácu s kompetenciami v oblasti geometrie a postupnými návodmi na riešenie logických úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (triedenie, zapisovanie do tabuľky, vytváranie vlastnej tabuľky na zber údajov a veku primerané vyhodnocovanie údajov).

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-8146-021-0

Opýtajte sa nášho predajcu