Matematika pre 1. stupeň ZŠ – 1. časť

Autor knihy M. Belic, J. Striežovská, Vydavatelstvo Aitec, , Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ – 1.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8146-020-3
4,09 € s DPH

Popis produktu


Pracovné učebnice sú úvodnými dielmi ucelenej a premyslenej série učebných textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ. Učebná séria si kladie za cieľ úplne pokryť požiadavky ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti matematika. Autori sa rozhodli na základe vlastných skúseností, analýzy najnovších didaktických postupov a modelov a na základe požiadaviek ISCED 1 vytvoriť premyslenú sériu učebných textov. Z pohľadu praktických skúseností sa autori rozhodli zvoliť v prvom ročníku pracovný materiál vo forme pracovnej učebnice. Tento pojem je v didaktickej praxi pomerne nový. Predstavuje kombináciu učebnice, v ktorej je vysvetlený obsah a všetky základné súvislosti a postupy a pracovného zošita, v ktorom žiak priamo pracuje. Žiak teda na stranách pracovnej učebnice zistí s pomocou učiteľa matematický problém resp. sa oboznámi s požiadavkou podľa vzdelávacieho kurikula a následne riešením úloh získava modely na riešenie problematiky, resp. ďalšie informácie, ktoré vedú k pochopeniu postupov a algoritmov riešenia. Autori rozložili odporúčaný obsahový a výkonový štandard tak, aby čo najpresnejšie korešpondoval s požiadavkami základných pedagogických dokumentov a tiež s požiadavkami praxe. Dve časti pracovnej učebnice pokrývajú obsah a snažia sa, aby po ich absolvovaní žiak získal kompetencie definované odporúčaným vzdelávacím štandardom.Pracovná učebnica je rozdelená na dva rovnaké diely, preto je veľmi jednoduché rozdeliť prácu rovnomerne na dva polroky. Učivo aritmetiky a geometrie je prepojené a tieto dve časti nie sú samostatne oddelené. Na začiatku školského roka si žiak opakuje a opätovne upevňuje základné poznatky získané podľa požiadaviek ISCED 0 v predprimárnom vzdelávaní. Zároveň sa upevňujú základné pojmy plošnej a priestorovej orientácie. Žiak si rôznymi spôsobmi upevňuje obrazovú podobu číslice (čísla) a daného počtu. Precvičuje si to na rôznych úlohách na spájanie, priraďovanie, určovanie počtu, dokresľovanie a škrtanie do daného počtu. Potom nasleduje pomerne náročná časť, ktorá má za cieľ zvládnutie písanej podoby čísel. Žiak si opakovane precvičuje písomnú podobu a vždy danému číslu priraďuje aj daný počet. Súbežne s tým sa žiak oboznamuje s operáciou sčítania a odčítania, znakmi na zápis matematických operácií. Približne v polovici zošita je strana na zhrnutie a zosumarizovanie úrovne zvládnutia učiva. Tieto strany sú spracované tak, aby poskytli obraz učiteľovi, dieťaťu ale aj rodičom, Nie sú však spracované ako štandardizovaný didaktický test. Ten si ale môže učiteľ podľa tohto vzoru vyrobiť kedykoľvek sám. Potom sa žiak oboznamuje s ďalšou časťou oboru 0 až 10. Priebežne sú zaradené strany, ktoré majú voľnejší charakter, možno s nimi pracovať viac dní a prácu modifikovať tak, aby sa dali úlohy obmeniť a ponúknuť v nových súvislostiach. Do konca prvej časti pracovnej učebnice si žiak upevní predstavy o číselnom obore do 10 a postupne rieši úlohy, ktoré vedú žiaka k zautomatizovaniu spojov sčítania a odčítania do 10.

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-8146-020-3

Opýtajte sa nášho predajcu