Diagnostika karmy 2 - 1. část čistá karma

"Ú,spě,chy oficiá,lní, medicí,ny jsou v souč,asné,... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
9,60 € s DPH

Popis produktu


"Ú,spě,chy oficiá,lní, medicí,ny jsou v souč,asné, době, nesporné,. Jední,m z její,ch hlavní,ch ú,kolů, je objevení, nemoci v co nejč,asně,jš,í,m stadiu, což umožň,uje lidi lé,č,it mnohem efektivně,ji než dosud. Problé,mem medicí,ny vš,ak stejně, jako dř,í,v zů,stá,vá, schopnost porozumě,t tomu, co je to nemoc, jaké, jsou její, př,í,č,iny a co je tř,eba podniknout pro to, aby nepropukla. Znač,ný, krok kupř,edu medicí,na uč,inila v okamžiku, kdy lé,kař,i pochopili, že lé,č,it jednotlivý, orgá,n není, př,í,liš, perspektivní,, protože choroba se zmocň,uje celé,ho organismu, a je tedy tř,eba lé,č,it tě,lo jako celek. V souvislosti s tí,m vzrostl zá,jem o vý,chodní, medicí,nu, která, se odjaktživa orientovala prá,vě, na organismus jako celek. Lé,kař,i se setkali s takový,mi pojmy jako energetický, polední,k č,i kaná,l. Př,edstava o organismu nejen jako o fyzické,, ale i energetické, soustavě, se postupně, zač,ala stá,vat souč,á,stí, vý,bavy každé,ho lé,kař,e.

Podle vý,chodní, medicí,ny je č,lově,k př,edevš,í,m soustavou energetickou, která, vstupuje do interakce s celý,m svě,tem. Dalš,í, vý,voj oficiá,lní, zdravově,dy vedl k pozná,ní,, že podstatou onemocně,ní, je sní,žená, imunita a že dokonce i onkologické, choroby bý,vají, způ,sobová,ny poruchami imunitní,ho systé,mu. Imunitní, soustava souvisí, s energetikou organismu a je na ní, zá,vislá,. Diagnostika energetické, soustavy a její, ovlivň,ová,ní, jsou v moderní, medicí,ně, velmi perspektivní,mi oblastmi. Jsou tu vš,ak i jiné, faktory, na nichž je fyzický, stav organismu zá,vislý,.

Avicenna př,ed mnoha staletí,mi uskuteč,nil zají,mavý, pokus: do urč,ité, vzdá,lenosti od vlka umí,stil ovci. Zví,ř,e do tř,í, dnů, uhynulo, i když bylo naprosto zdravé,. Ná,zorně, se tak ukazuje, že to, č,emu ř,í,ká,me vě,domí, č,i psychika, mů,že stav organismu do znač,né, mí,ry ovlivň,ovat, ba urč,ovat. Pastevci ve stř,ední, Asii uží,vali ná,sledují,cí, lé,č,ebné, metody: když ovce porodila mrtvé, mlá,dě,, nedoká,zala vstá,t a nic nepomá,halo, když jí, vš,ak namí,sto mrtvé,ho jehně,te dali živé, mlá,dě, jiné, matky, zač,ala ho okamžitě, krmit a starat se o ně,j, a tudí,ž se nakonec uzdravovala. Což znamená,, že fenomé,n zvaný, psychika doká,že pomoci i tam, kde jsou vš,echny lé,ky svě,ta bezmocné,. U č,lově,ka, jehož psychická, ú,roveň, je neporovnatelně, vyš,š,í, než psychika zví,ř,ete, je také, tento efekt mnohoná,sobně, silně,jš,í,. Bez znalosti zá,konů, existence lidské, psychiky by harmonický, rozvoj medicí,ny nebyl možný,. Dů,ležitou etapu na cestě, k pozná,ní,, jak lidská, psychika souvisí, s naš,í,m zdraví,m, se podař,ilo urazit dí,ky pokusů,m Mesmera a Freuda. Podle Mesmera se ukazuje, že zdraví, č,lově,ka do znač,né, mí,ry ovlivň,ují, nejen vý,razné,, intenzivní, zá,žitky a stresy, ale i podně,ty té,mě,ř, bezvý,znamné,. Je velice dů,ležité, pochopit, jak hluboko do lidské, psychiky pronikají,. Tyto hlubinné, vlivy totiž podstatně, ovlivň,ují, lidské, zdraví,. Sigmund Freud zase dospě,l k objevu, jí,mž propojil psychologii a medicí,nu. Doká,zal, že hlubinné, podvě,domé, struktury fungují, podle vlastní,ch zá,konitostí,, a že stres, jí,mž jsme jednou proš,li, nikdy nemizí,, že zů,stá,vá, a po č,ase mů,že vyvolat nemoc. "

Informácie o publikácii

ISBN134-6-9199922-00-6
VydavateľRaduga Verlag
Rok vydania2015
AutorLazarev, Sergej
Jazykčeský
Väzbabrožovaná
Počet strán93


Opýtajte sa nášho predajcu