Denník z pátrania po minulosti 5.ročník základných škôl - cvičebnica

Autor knihy Viliam Kratochvíl, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7158-997-6
3,18 € s DPH

Popis produktu


Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín.Denník z pátrania po minulosti je cvičebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na 23 častí podľa tematických celkov učebnice dejepisu pre 5. ročník ZŠ Stretnutie s minulosťou.Cvičebnica vychádza zo špecifického prípravného charakteru dejepisného vyučovania v 5. ročníku, ktorý má rozhodujúci význam pri formovaní pozitívneho vzťahu žiakov k histórii. Spája motivačné, opakovacie a utvrdzovacie didaktické aktivity do vekuprimeraného celku. Zároveň pripravuje žiakov na zvládnutie geneticko-chronologického a synchrónneho vyučovania svetových a slovenských dejín, ktoré prebieha v 6. až 9. ročníku.Jednotlivé aktivity v cvičebnici sprístupňujú žiakom dejepisné učivo tým, že si osvoja základné historické pojmy (napr. Zahraj sa na pracovníka múzea, Čo je správne?), naučia sa orientovať v čase a priestore (napr. Vypíš z kalendára, Napíš názvy predmetov do príslušných historických období, Na časovú priamku zakresli, Utvoríte zástup?), spoznajú spôsob práce historikov pri analýze historických prameňov (Zahraj sa na detektíva–pátrača), uplatnia vlastné skúsenosti a podnety z rodinného prostredia (napr. Kam až siahajú tvoje spomienky?, Vypátraj vo svojom rodisku, Zapíš do rodokmeňa) a zopakujú a upevnia si nové vedomosti (napr. Čo má prednosť?, Vylúšti tajničku, Môžete ma predstaviť?, Vyfarbi na mape).Štruktúra cvičebnice je prehľadná, jej súčasťou sú doplnkové ilustrácie, reprodukcie, časové priamky, krížovky, tabuľky a mapy.Cvičebnica Denník z pátrania po minulosti bola schválená Ministerstvom školstva SR ako súčasť dejepisného vyučovania v 5. ročníku ZŠ

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 40
ISBN: 978-80-7158-997-6

Opýtajte sa nášho predajcu