Civilizace starověkého Středomoří I, II 2. vydání

CSS I – zadní strana potahu Kolébka civilizace, kolébka kultury, kolébka vědění –... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
18,40 € s DPH

Popis produktu


CSS I – zadní strana potahu

Kolébka civilizace, kolébka kultury, kolébka vědění – takto a ještě mnoha podobnými epitety

by bylo možno označit rozsáhlou mediteránní oblast, v níž se před mnoha staletími odehrály

děje a události, z nichž se vyvíjela a na nichž vyrůstala naše současnost. Nejen ta evropská,

ale v širším slova smyslu euroatlantická. Přední východ, Malá Asie, údolí Nilu, Egeis,

Apeninský poloostrov byly domovem starověkých národů, jejichž spojnicí je Středozemní

moře a které již před tisíciletími vytvořily první státní útvary lidských dějin, zformovaly svá

společenství a sociálně ekonomické struktury, rozvinuly svůj tvůrčí potenciál ve škále

nejrůznějších oborů vzdělanosti, vědeckých disciplín a druhů umění. Z kulturního dědictví

řeckořímské antiky a jejích orientálních předchůdců vzešel evropský středověk a novověk a

lidstvo z něj čerpá v mnoha oblastech dodnes.

Dva přední čeští historici, Pavel Oliva a Jan Burian, spojili své síly, aby tuto významnou

etapu lidských dějin, starověký svět, přiblížili dnešní době a zprostředkovali českému čtenáři

co nejkomplexnější poznání a seznámili ho s nesmírným kulturním bohatstvím minulosti.

Těžiště jejich syntetického výkladu spočívá v tzv. politických dějinách, jež umožňují poznat

vzájemné příčinné souvislosti událostí a vztahy mezi státy. Vyváženou pozornost věnovali

ekonomickým a sociálním otázkám i kulturně historickému vývoji v jeho hlavních jevech a

projevech. Na nich zdůrazňují jejich rozmanitost, specifičnost a různorodost myšlení,

náboženských představ, literatury a výtvarného umění jednotlivých oblastí i epoch a současně

sledují a dokumentují vzájemné souvislosti, přejímání motivů, aspektů a tvarosloví a jejich

další rozvoj. V dějinách naší historiografie je nemnoho děl srovnatelné šíře a hloubky záběru,

analytické preciznosti a serióznosti argumentace.Toto „opus magnum“ spatřilo světlo světa

poprvé před třiceti lety a zaznamenalo nebývalý úspěch u odborné i široké veřejnosti. Čas,

jenž mezitím uplynul, je povznesl do kategorie klasických děl, jejichž účinek neslábne a

vzdělanostní hodnota nepomíjí.

CSS II – zadní strana potahu

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (nar. 1923) je doyenem české historické vědy a v

oboru studií o antickém starověku ji na domácím i mezinárodním foru významně reprezentuje

již déle než půl století. Je autorem mnoha studií publikovaných v domácím i zahraničním

tisku (vydaných i knižně Opera minora, I, II), autorem i spoluautorem řady učebnic dějin

starověku (Dějiny starověkého světa) a encyklopedických i monografických publikací o

historických etapách a problematice antického Řecka a Říma (Raná řecká tyrannis, Pannonie

a počátky krize římského impéria, Sparta a její sociální problémy, ABC světových dějin,

Zrození řecké civilizace, Řecko mezi Makedonií a Římem, Civilizace starověkého Středomoří,

Encyklopedie starověkých dějin, Tabula imperii Romani), trilogie o starořeckých dějinách

(Zrození evropské civilizace, Kolébka demokracie, Svět helénismu), biografií význačných

osobností starověkých dějin (Spartakus, Solón, Démosthenés, Polybios a jeho svět). Mimoto

překládá ze starořecké literatury a pro Antickou knihovnu přeložil vybrané autory v antologii

Nejstarší řecká lyrika, Démosthenovy Řeči na sněmu, Aristotelovu Athénskou ústavu, soubor

Polybiova historického díla Dějiny I, II, III, IV a Plútarchova pojednání O politické činnosti.

Univ. prof. PhDr. Jan Burian, CSc. (1929-2011) byl klasický filolog a historik antického

starověku širokého badatelského a tvůrčího záběru. Zabýval se dějinami antického Říma,

především císařským obdobím, a šířeji i obecnými dějinami starověku. Působil jako

vysokoškolský pedagog na Filozofické fakultě UK (1953-1964) a později na univerzitě

v Bratislavě (1991-1995) a Trnavě (1995-2010). V letech 1964-1990 pracoval v Čs. akademii

věd, zprvu v Historickém ústavu (1964-1970), poté v Kabinetu pro studia řecká římská a

latinská. Výsledky své plodné badatelské práce publikoval v odborných periodikách a

sbornících doma i v zahraničí a v řadě samostatných i kolektivních knižních publikací

(Evropské rudné doly za římského císařství, Caesar, Hannibal, Řím. Světla a stíny antického

velkoměsta, Zánik antiky, Cesty starověkých civilizací, Dějiny pravěku a starověku, Záhadní

Etruskové, Publius Ovidius Naso, Civilizace starověkého Středomoří, Tabula imperii

Romani, Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace, Pozdně římská biografie).

Mimoto se věnoval i překladatelské činnosti, jejím plodem jsou spisy latinských historiků

vydané v edici Antická knihovna: Hérodiános, Řím po Marku Aureliovi, Portréty světovládců

I, II, Synové slávy – oběti iluzí, Appiános, Zrod římského impéria a Krize římské republiky.

Informácie o publikácii

ISBN978-82-8641-073-9
VydavateľARISTA Books
Rok vydania2005
AutorBurian, Jan, Oliva, Pavel
Jazykčeský
Väzbaviazaná
Počet strán776


Opýtajte sa nášho predajcu