Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica

Autor knihy Alžbeta Hirková, Vydavatelstvo Aitec, , Učebnica pre 2. ročník... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8937-578-3
5,46 € s DPH

Popis produktu


Učebnica Čítanka pre 2. ročník ZŠ autoriek M. Nosáľová – E. Dienerová – A. Hirková je spracovaná v zmysle požiadaviek ŠVP – ISCED 1. Čítanka obsahuje výber textov z diel slovenských klasikov, zo súčasnej pôvodnej a prekladovej literatúry a je rozdelená podľa tematických okruhov na 16 farebne odlíšených kapitol. Texty v každej kapitole sú tematicky prepojené a odrážajú záujmové oblasti detí cieľovej vekovej skupiny. Čítanka ponúka učiteľovi možnosť výberu textu podľa rozsahu, náročnosti slovnej zásoby, obsahu, či iných kritérií, avšak nepredpokladá nutnosť pracovať s každým textom. V zmysle platného ŠVP – ISCED 1 sa žiaci v nadväznosti na prečítaný text oboznamujú aj s vybranými literárnovednými pojmami, pričom sa predpokladá ich osvojenie predovšetkým v rovine praktických činností pri práci s textom. Dôležitú súčasť práce s textom tvorí aj rozvíjanie slovnej zásoby žiakov. V textoch sa zámerne žiaci stretávajú aj s menej známymi slovami, pričom ich vysvetlenie je buď priamo uvedené v slovníčku pod textom, alebo je zahrnuté rôznymi formami v úlohách. Otázky a úlohy k textom sú zamerané na postupné osvojovanie kľúčových čitateľských kompetencií potrebných na čítanie s porozumením ako dôležitej komunikačnej zručnosti. V zmysle všeobecných kritérií klasifikácie tohto typu úloh ponúkajú autorky postupne úlohy na úrovni všeobecného porozumenia textu, cieleného vyhľadávania informácií, interpretácie textu, vlastného posúdenia obsahu textu až po úvahy o stavbe textu, literárnom žánre a použitých jazykových prostriedkoch v texte. Texty sú doplnené ilustráciami akademickej maliarky Anny Gajovej.

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-8937-578-3

Opýtajte sa nášho predajcu