OnLine podanie reklamácie

Meno a priezvisko
Zadajte meno v tvare `Meno Priezvisko`
Adresu
Zadajte adresu v tvare `Ulica 111`
PSČ
Zadajte poštové smerové číslo Vašej obce v tvare `84101`
Mesto
Zadajte názov Vašej obce
E-mail
Zadajte e-mail v tvare `[email protected]`
Telefónne číslo
Zadajte telefónne číslo v tvare `0907 123 456`
Dátum kúpy
Zadajte dátum v tvare `01.01.2011`
Číslo daňového dokladu
Zadajte 10-miestne číslo daňového dokladu (faktúry)
Reklamovaný tovar
Zadajte názov výrobcu a typ tovaru
Sériové číslo
Zadajte výrobné číslo produktu (často nájdete pod `serial number`, `S/N`)
Príslušenstvo
Zadajte príslušenstvo pribalené k tovaru
Popis závady
Presne popíšte závadu, technici sa venujú iba uvedeným závadám* e-mail: na uvedenú adresu budú priebežne posielané správy o stave riešenia reklamácie

V prípade kúpy softvéru, vrátane predinštalovaného softvéru, sa záruka vzťahuje výhradne na čitateľnosť médií, na ktorých je softvér dodávaný. Odstránením ochranných prvkov (fólia, pečať, otvorenie obálky) alebo použitím prístupového hesla a pod. sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu, akceptuje licenčné podmienky zhotoviteľa softvéru a vstupuje do priameho právneho vzťahu so zhotoviteľom softvéru týkajúceho sa práv a povinností zhotoviteľa a užívateľa predmetného softvérového produktu.
Záruka sa nevzťahuje na žiadne súbory dát ani aplikácie nainštalované do reklamovaného výrobku a predávajúci nie je povinný tieto vymieňať ani zálohovať.